ආලෝකයේ වේගයෙන් අන්තර්ජාලයට Li-Fi

lifi_environment

ඔබ භාවිත කරන අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයේ වේගය මිට වඩා වැඩි වෙනවා නම් ඔබ කොපමණ කැමතිද. අප සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන රැහැන් රහිත අන්තර්ජාල සම්බන්දතාවයන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඉතා අඩු වේගයන් වලින්. මිට අමතරව මෙමෙ රැහැන් රහිත අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීමට යොදාගන්නා සම්පෙෂකයන් සඳහා ඉතා විශාල විදුලි බලයක් වැයවෙනවා. මේ සියලු ගැටළු වලට විසඳුම් ලබාදීමේ ක්‍රමයක් ලෙසට පර්යේක්ෂකයන් Li-Fi නමැති විදුලි බල්බ ආධාරයෙන් දත්ත හුවමාරු කිරීමේ තාක්ෂණයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා

මෙම තාක්ෂණය සඳහා යොදාගනු ලබන්නේ LED විදුලි බල්බයි. LED යනු ඩයෝඩ් වර්ගයක් සාමාන්‍ය ඩයෝඩ් එකකින් ඇති වෙනස වන්නේ මෙමෙ ඩයෝඩ් ආලෝකය විමෝචනය කිරීමයි. මෙලෙස ආලෝකය LED එකක් මගින් ආලෝකය විමෝචනය වීම සහ නොවීම විද්‍යුත් පරිපථයක් ආධාරයෙන් වෙනස් කල හැකියි. මෙම වෙනස් කිරීම ඉතා වේගයෙන් සිදුකළහොත් ඉතා මෙමෙ LED බල්බයේ නිවීම සහ නැවත දැල්වීම ඉතා වේගයන් සිදුවන නිසා එය පියවි ඇසට දැකගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙලෙස වේගයෙන් නිවෙන දැල්වෙන බල්බයක් දෙස් ඔබ බලා සිටියොත් ඔබට දක්නට ලැබෙන්නේ එම බල්බය දිගටම දැල්වී තිබෙන ආකාරයයි.

නමුත් මෙමෙ ආලෝකය විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද පරිග්‍රාහකයක් මතට ලැබෙන්නට සැලැස්වූ විට එම පරිග්‍රහකයේ පවතින සංවේදක මගින් ආලෝකයේ සිදුවන මෙම සියුම් වෙනස නිරීක්ෂණය කල හැකියි.

LED බල්බයේ මෙමෙ ආලෝක වෙනස ඔස්සේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කල හැකි වන අතර ග්‍රාහකය මගින් මෙම ආලෝකයේ වෙනස් නැවතත් විද්‍යුත් තරංගයක් බවට පත් කල හැකි. මේ මගින් LED විදුලි බල්බ ඔස්සේ ඔබට ආලෝකය ලැබෙන අතර තුරම අන්තර්ජාල පහසුකම්ද ලබාදීමට හැකියාව ලැබෙනවා.

පරීක්ෂණාගාර තත්ව යටතේදී මේ තාක්ෂණය ඔස්සේ 224 gigabits per second ක වේගයක් ලබාගැනීමට පර්යේක්ෂකයන් සමත්ව තිබෙනවා.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *