පෙට්‍රල් වාහන පිලිබඳ ඔබේ දැනුම නැවත අලුත් කරගන්න

ඔබේ කැමතිම මෝටර් රථ වර්ගය කුමක්ද? petrol ද diesel ද? ඔබ කැමති petrol වාහන වලට නම් ඔබේ petrol වහනය පිලිබඳ ඔබ සතු දැනුම පරික්ෂා කරගන්න පහත ඇති සරල ප්‍රශ්ණ කිහිපයට පිළිතුරු සපයන්න.

[os-widget path=”/tchpedialk/how-much-do-you-know-about-your-petrol-engine” comments=”false”]

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *