2016 වසරේ හොඳම සංචාරක ජායාරුප එකතුව

natgeo7

A scuffle breaks out in Kgalagadi Transfrontier Park, South Africa. Image credit: Jaco Marx/National Geographic.

නිතරම විද්‍යාත්මක තොරතුරු ඔබට ගෙන එන අපි අද ඔබට වෙනස් යමක් ගෙන ඒමට අදහස් කළා. මේ සටහන photography සඳහා දැඩි උනන්දුවක් දක්වන ඔබ සඳහායි. ඔබ photography පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වනවා නම් National Geographic නාලිකාව මගින් පවත්වන හොඳම ජයාරූප ශිල්පියා තේරීමේ තරඟ පිළිබඳව දන්නවා ඇති. ඒ අතරින් Best Travel Photographer of The Year තරඟය බොහෝ දෙනාගේ අවධානය දිනාගන්නා ලද තරඟයක්. අද අප ඔබට ගෙන එන්නේ 2016 වසර සඳහා මේ වනතෙක් ඉදිරිපත්ව ඇති ජයාරූප අතුරින් බොහෝ දෙනාගේ සිත් ඇදගැනීමට සමත්වූ ජයාරූප කිහිපයක්. මෙම තරඟයට සහභාගී වීමට ඔබත් කැමති නම් ඔබටද ඒ සඳහා ඇතුලත් වීමට පුළුවන්

natgeo5

A lone gazelle against the sand dunes of Namibia. Image credit: Doris Landertinger/National Geographic

natgeo4

A supercell thunderstorm looms over a small town in Blackhawk, South Dakota. Image credit: James Smart/National Geographic.

natgeo1

photo credit: A shed in Lapland, Finland, with a backdrop of the Northern Lights. Pierre Destribats/National Geographic

gatneo4

Purple rain blesses Uluru, or Ayers Rock, in Uluru Kata Tjuta National Park, Australia. Image credit: Christoph Schaarschmidt/National Geographic

gatneo3

A horse appears to panic as Mt. Bromo erupts in Indonesia. Image credit: Reynold Dewantara/National Geographic

gatneo1

Balanced Rock and lone tree in Arches National Park, Utah. Image credit: Manish Mamtani/National Geographic.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *