ඔබේ රහස් ඔබේ දෙනෙතට පමණක් තබාගන්න

Google Glass එක වැනි Augmented reality glasses වලින් විවිද පරීක්ෂණ කිරම අද බොහෝ ජනප්‍රියයි. අද අපි ඔබට විස්තර ගෙන එන්නේ මෙලෙස Augmented reality glass එකක් භාවිතා කරමින් තැනෙන අන්තර්ජාල ආරක්ෂක(Internet Security) පද්දතියක් ගැනයි. අන්තර්ජාලය හරා දත්ත හුවමාරු කිරීමේදී ඒවා අදාල පාර්ශවයන්ට පමණක් කියවිය හැකි සේ encrypt කරනු ලබනවා. මෙහිදී සිදුවන්නේ දත්ත යවන්නා සහ දත්ත ලබාගන්නා කලින් ඔවුන් දෙදෙනාම එකඟ වූ රහස් වචනයක් භාවිතයෙන් දත්ත encrypt කිරීමයි. නැවත එම දත්ත කියවීමට අවශ්‍ය වූ විට එම රහස් වචනය භාවිතයෙන්ම encrypt කරන ලද දත්ත decrypt කරගන්න පුළුවන්. Continue reading