කාබනික බලශක්ති ප්‍රභව වල අවසානය

පුනර්ජනනීය ශක්ති ප්‍රභවයන් යනු දැන්ලොව පුර විශාල වශයෙන් කතා බහට ලක්වන මාතෘකාවක්. ඒ අතරතුර අපට මේ තොරතුර වාර්තාවන්නේ ඩෙන්මාර්කයෙන්. පසුගිය සුළං අධික කාලය තුල ඔව්න්ගේ සුලන් විදුලි බලාගාරයන් තම රටට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අතිරික්තයක් නිපදවීමට සමත්ව තිබෙනවා. එම අමතර විදුලිය ඔවුන් තම අසල්වැසි රජයන් වන ජර්මනිය, නොර්වේ හා ස්වීඩන් රට වලට අපනයනය කර තිබෙනවා. Continue reading