නවතම Windows Surface Book පරිගණකය

Apple MacBook laptop එකක් යනු බොහෝ දෙනා ඉතා අසා කරන laptop පරිගණකයක් එමෙන්ම Apple MacBook පරිගණක යනු laptop පරිගණක අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් දරා සිටින පරිගණක වර්ගයක්. නමුත් මෑතකදී Microsoft සමගම විසින් ඔවුන්ගේම laptop පරිගණකයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබුවා එය නම් කොට ඇත්තේ Surface Book ලෙසයි. මේ නවතම හඳුන්වාදීම Apple MacBook පරිගණකයට විශාල තරඟයක් ලබාදෙනු ඇති බව බොහෝ දෙනාගේ විස්වාශයයි. අද අපි ඔබට ගෙන එන්නේ Microsoft සමාගමමේ නවතම Surface Book පරිගණකය පිළිබඳ විස්තරයි Continue reading